Vrijwilligersbeleid L.T.V. Irminloo

Als club hebben we de missie dat we de vereniging willen besturen en draaiende houden met vrijwilligers (VIT = Vrijwilliger In Tennis). Dit zorgt voor een bloeiend verenigingsleven en houdt de contributie en barprijzen laag. In de Algemene Leden Vergadering van november 2013 en later in mei 2018 is bepaald , dat van alle seniorleden vrijwilligerswerk wordt verwacht. Uitzonderingen op deze regel zijn – leden boven de 70 jaar, studenten, slapende leden en leden die door het bestuur vrijstelling van vrijwilligerswerk gekregen hebben. Voor die groepen is het doen van vrijwilligerswerk optioneel.  De leden boven de 70 jaar en de studenten worden wel actief benaderd voor vrijwilligerswerk  zonder een financiële bijdrage. 
Van de jeugd vanaf 16 jaar wordt ook verwacht dat zij iets voor de vereniging doen. De tijdsbesteding , voor het vrijwilligerswerk, is niet zo strikt als bij de seniorleden maar er staat wel een financiële bijdrage bij het niet voldoen van vrijwilligerswerk. De financiële bijdrage is 50% van de financiële bijdrage die voor de senior leden geldt.  
 
Als richtlijn voor het vrijwilligerswerk is een minimale tijdsbesteding van 12 uur vastgelegd. Alhoewel we als vereniging het liefste zien, dat ieder senior lid vrijwilligerswerk doet, is er wel een mogelijkheid geschapen om door een hogere contributie vrijwilligerswerk af te kopen. De hoogte van de vergoeding voor het niet doen van vrijwilligerswerk kan in de Algemene Leden Vergadering worden aangepast. 
 
Door de vereniging is een VIT- coördinator aangesteld , die een database van de leden en hun gekozen vrijwilligerswerk bijhoudt en het bestuur op de hoogte houdt van de veranderingen in dat bestand. Het is mogelijk om het doen van vrijwilligerswerk of het veranderen van een vrijwilligerstaak via de site op te geven. De VIT –coördinator kan ook worden benaderd bij vragen over vrijwilligerswerk ( [email protected]). 
 
Na het opgeven voor een vrijwilligerstaak zal door de coördinator worden bekeken of die taak nog beschikbaar is. Ook de betreffende commissie wordt daarvan op de hoogte gesteld. Mocht de taak niet beschikbaar zijn, dan zal de coördinator het betrokken lid daarvan op de hoogte stellen en de alternatieve tweede keuze voorstellen. Mocht deze ook niet beschikbaar zijn dan zal met het betrokken lid contact worden opgenomen om toch vrijwilligerswerk te vinden , dat past. Als het verzochte vrijwilligerswerk gevonden is, zal de voorzitter van de betreffende commissie het lid benaderen om een afspraak over het vrijwilligerswerk te maken. Wijzigingen in vrijwilligerswerk en de daarbij behorende contributie kunnen per (half) verenigingsjaar aangepast worden. In geval u beroep wilt doen op een uitzondering, dient u dit aan het bestuur kenbaar te maken. 
 
Bij LTV Irminloo werken we niet met professionele krachten, die op de loonlijst van de vereniging staan. Dat betekent dus, dat onze tennistrainers door de vereniging worden ingehuurd. Voor de meest klusjes en taken binnen de vereniging zijn VIT codes gemaakt, die het mogelijk maken om precies aan te geven welke taak als vrijwilligerswerk kan worden gekozen. Het bestuur hoopt, dat het vrijwilligerswerk een extra sociale stimulans geeft en dat het de band tussen leden en club versterkt . 
 
Kijk hier naar een speciale video (klik hier)  voor LTV Irminloo vrijwilligers, die ons helpen al onze tennisactiviteiten betaalbaar te houden en ons te laten genieten van onze club.