Cameraprotocol

Cameraprotocol Lawntennisvereniging Irminloo.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 feb 2019      

1.     Inleiding

Ten behoeve van de verzekering van gebouw en goederen van de LTV Irminloo is in de verzekeringsclausule opgenomen dat het gebouw voorzien moet zijn van een brand- en inbraakalarminstallatie die aangesloten is op een particuliere alarmcentrale (PAC). Voor de opvolging van een alarm via de alarmcentrale is een aantal leden (vrijwilligers) van de vereniging door het bestuur aangewezen. Voor de veiligheid van deze leden is een camerabewakingssysteem in gebruik genomen om op afstand de reden van het alarm te beoordelen, live de camerabeelden bekijken op de mobiele telefoon. Bij de vaststelling van de aanwezigheid van ongeautoriseerde personen dient het geïnformeerde lid de politie te waarschuwen en haar aanwezigheid af te wachten alvorens het complex te betreden. Het camerasysteem zal continu aan zijn om ook buiten de sluitingstijden van de kantine eventuele incidenten, diefstal, ongeregeldheden en/of intimidatie vast te kunnen leggen.   Dit protocol geeft een beschrijving van de praktische uitvoering van het cameratoezicht mede met het oog op de bescherming van de privacy van de leden en bezoekers van de LTV Irminloo.   Het cameratoezicht geschied onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de LTV Irminloo.      

2.     Doelstelling

De LTV Irminloo voert het beheer over de accommodatie van de vereniging waaronder een clubgebouw met kleedruimten, horecafaciliteiten, trainersaccommodatie en kantoorruimte. Eén van de belangrijke taken van het bestuur van LTV Irminloo is het in standhouden van het gebouw en inventaris, alsmede de veiligheid van de leden.  

Cameratoezicht wordt ingezet om aan deze doelen bij te dragen. Concreet wordt het camerabewakingssysteem ingezet voor:

 • Het beschermen van de leden en bezoekers van de vereniging;
 • Het beschermen van de eigendommen van de vereniging zelf en tevens leden en bezoekers van de vereniging;
 • Het voorkomen/minimaliseren van vernieling en vandalisme;
 • Het voorkomen/minimaliseren van criminele activiteiten;
 • Het ondersteunen van private- en strafrechtelijke procedures.

Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s bij LTV Irminloo.        

Er zijn een viertal bewakingscamera’s opgehangen;

 • Op het gebouw met uitzicht op het toegangshek.
 • In de hoek van de gang met uitzicht op de toegangsdeur en de deur van de vergaderkamer.
 • In de hoek van de kantine met uitzicht op de schuifpui.
 • In de hoek van de kantine met uitzicht op de toegangsdeur en deur naar de vergaderruimte.  

3.     Privacy

De camera’s functioneren 24 uur per dag en 7 dagen per week. De beeldinformatie wordt digitaal vastgelegd en is daarmee een persoonsregistratie in de zin van de wet. De inzet van camera’s vereist dan ook een integer gebruik en uiterste bescherming van de privacy. Het bestuur van LTV Irminloo zal zeer zorgvuldig omgaan met de beelden om de privacy van de leden en hun gasten te waarborgen. Opgenomen beelden zullen op geen enkele wijze door LTV Irminloo openbaar worden gemaakt. Op cameratoezicht is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  

Via de website van de LTV Irminloo wordt dit protocol ter beschikking gesteld aan een ieder die hierin geïnteresseerd is.  

Het bestuur van LTV Irminloo heeft bij alle algemene toegangsdeuren een logo op de deuren geplakt waaruit blijkt dat er een camerabewakingssysteem gemonteerd is. De beelden worden alleen gebruikt voor bovengenoemde doel.    

4.     Procedure en bevoegdheden

De beelden kunnen slechts in de volgende gevallen bekeken en veiliggesteld worden voor onderzoek:

 • Indien er een overtreding heeft plaatsgevonden van het huishoudelijk regelement (HR).
 • Indien er een strafbaar feit heeft plaatsgevonden.  

Afhankelijk van de aard van de overtreding worden de volgende acties ondernomen:

 • Overtreding van het huishoudelijk reglement: het bestuur van de LTV Irminloo neemt contact op met de overtreder. De overtreder wordt op zijn gedrag aangesproken, op voorwaarde dat de camera beelden een duidelijk signalement laten zien. Opgenomen beelden kunnen worden getoond aan de personen die op de beelden voorkomen. Het bestuur neemt passende strafmaatregel overeenkomstig de LTV Irminloo statuten.
 • Vernieling en overige criminaliteit: het bestuur van LTV Irminloo doet altijd aangifte bij de politie. Beelden worden aan de politie overgedragen. Het bestuur van LTV Irminloo verhaalt de kosten van herstel zoveel mogelijk op de dader.  

Bevoegd tot het bedienen van de opnameapparatuur zijn vier bestuursleden van LTV Irminloo en de installateur. Deze personen zijn met uitzondering van de installateur bevoegd opnamen zeker te stellen op daarvoor bedoelde media of papier. De installateur is daartoe alleen bevoegd indien dit in het kader van instructie of onderhoud gebeurt.  

In verband met de privacy zullen beelden slechts dan bekeken of veilig gesteld worden als er geen andere personen aanwezig zijn dan de bedieningsbevoegde personen en eventueel de vragende opsporingsambtenaar.  

Iedereen die gefilmd wordt heeft het recht op inzage in de beelden. Om dit recht uit te oefenen volstaat een gemotiveerd verzoek aan het bestuur van LTV Irminloo. Er kan alleen aanspraak gemaakt worden op beelden van de persoon waar het verzoek van afkomstig is. De beelden worden alleen na vertoon van een geldig legitimatie overgedragen.  

Het bekijken door en het leveren van beelden aan politie/justitie vindt pas plaats na ontvangst van de schriftelijke vordering daartoe door de Officier van Justitie.      

5.     Installatie en bewaarduur

De recorder staat opgesteld in een afgesloten ruimte. De opgenomen beelden kunnen alleen via een lokale verbinding geraadpleegd worden. Het camerabewakingssysteem is voorzien van een wachtwoord, dat alleen bekend is bij de vier leden van het bestuur van de LTV Irminloo. De opnameapparatuur bewaart de beelden automatisch. De beelden zullen, indien niet apart veiliggesteld vanwege reden zoals genoemd onder 4, na het vol raken van de opnameapparatuur automatisch overgeschreven worden. Hierbij worden de oudste beelden als eerste overschreven. Beelden worden maximaal 7 dagen bewaard.      

6.     Klachten

Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage en verstrekking dienen te worden ingediend bij het bestuur van de LTV Irminloo. Wanneer in onderling overleg niet tot een oplossing wordt gekomen kan de betrokkene besluiten een privacy klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  

7.     Slotbepaling

Als om dringende reden van dit protocol moet worden afgeweken, is het bestuur van LTV Irminloo bevoegd om hiertoe een besluit te nemen.