Historie

Historie
 
In 1971 vond een aantal enthousiaste mensen elkaar in hun passie voor de tennissport. Ermelo kende op dat moment nog geen eigen tennisvereniging. Het toenmalige raadslid, later wethouder Frans Balvers enthousiasmeerde een aantal buurtgenoten om een tennisvereniging op te richten. Er was al een peiling verricht onder een gedeelte van de bevolking om na te gaan of er belangstelling zou zijn voor een tennisvereniging. Zij die de tennissport een warm hart toedroegen konden meestal wel terecht op de banen van de Jan van Schaffelaar-kazerne aan de Leuvenumseweg of waren lid van verenigingen in de omliggende gemeenten zoals T.V. Strokel in Harderwijk of P.L.T.C. De Vale Ouwe in Putten (het huidige Laakhuisje).
Ermelo van toen had bijna 22.000 inwoners, dus voldoende potentieel voor een eigen tennisvereniging.
Tijdens een bijeenkomst op 13 mei 1971 werd door dames Ernsting, Schlüter en Steenkamer, de heren van Beem, Dol en van Ligtenberg, na een toelichting van de heer Balvers, de tennisvereniging opgericht. Dit was tevens het eerst bestuur, welk later werd uitgebreid met de heer Kremer, die contacten legde met de K.N.L.T.B. mede voor de type banen. Er werd begonnen met het werven van ‘tientjes leden” en al snel werden honderden leden ingeschreven. De plannen kregen meer vorm en midden in het bos aan de Varenlaan of Schoolweg, kon een perceel grond worden aangekocht.
Met veel eigen inzet van de leden werd daar in 1972/1973 een tennispark aangelegd. Gekozen werd voor de aanleg van vier zogenaamde all-weather-banen, namelijk mateco. In de vrije uren werd door de leden zelf een clubhuis gebouwd. Het heeft tot september 1973 geduurd voordat de 4 tennisbanen met clubhuis werden geopend door burgemeester Veen. De heer Ruis wordt in die tijd aangesteld als de eerste trainer. De club bleef groeien en na enige jaren werden er twee banen bijgelegd. De vereniging beschikte vanaf dat moment over 6 banen. Ondertussen komt Anja Grin als trainster de Irminloo gelederen versterken. De volgende stap om de groei van de vereniging op te vangen was het aanbrengen van verlichting. Al de 6 banen werden tegelijkertijd van verlichting voorzien. In 1976 verlaat Anja Grin de vereniging voor trainer Herman Scheffer.
In 1977 vindt uiteindelijk de aansluiting plaats bij de K.N.L.T.B. en wordt ieder Irminloo lid gerechtigd aan wedstrijden gespeeld onder auspiciën van de tennisbond, deel te nemen. Tijdens het 2de lustrum wordt het clubhuis uitgebreid, de barruimte is te klein evenals de voorzieningen in en rond de kleedkamers. In die tijd wordt er ook gekozen voor professioneel barbeheer door Puck en Bert van Oostveen en later Paul Wessels. In 1982 worden de eerste vier banen gerepareerd en dat was nodig omdat er in die tijd in de winter met zout werd gestrooid. We hadden in die tijd een Open Kerst toernooi dus er moest gespeeld worden, maar dat was niet goed voor de banen en in 1987 worden banen 5 en 6 voorzien van kustgras.
Selectietennis wordt voor het eerst geïntroduceerd en selectietrainer Peter van Valkenhoef wordt naast Herman Scheffer aangesteld. Later wordt Peter vervangen door Ernst Dirksen.
Nederland ontdekte tennis en de verenigingen bleven groeien, ook Irminloo. De vereniging heeft altijd een wachtlijst voor nieuwe leden gekend. Dit is een luxeprobleem. De angst dat de vereniging onder een gewenst ledental zou komen is nooit aanwezig geweest. Voor nieuwe leden is echter het probleem dat zij soms jaren moeten wachten op het lidmaatschap bij Irminloo, Op het terrein aan de Varenlaan was de ruimte aanwezig en werd het complex met nog eens twee banen uitgebreid, die direct van verlichting werden voorzien. Wederom werd er gekozen voor de mateco baansoort, het was 1990 en de banen 7 en 8 waren een feit.
In 1992 wordt de samenstelling van het bestuur uitgebreid van 7 naar 9 leden, voortaan is ook de bar- en sponsor commissie vertegenwoordigd.
Het oude clubhuis was na 20 jaar duidelijk aan herstel toe. De keus die zich voordeed was opknappen van het oude clubhuis of nieuwbouw van een clubhuis dat past bij een vereniging van bijna 900 leden en 8 banen. De ledenvergadering koos voor nieuwbouw. Een van de leden, Gerard Kosters, zorgde voor een ontwerp in stijl en in de zomer van 1994 werd het nieuwe clubhuis in gebruik genomen. De wachtlijst bleef gevuld en aan de Varenlaan was nog één hoek vrij. In 1994 is de laatste ruimte op het park opgevuld met nog eens twee banen. Met de aanleg van die twee banen en een (aan de officiële vereisten voldoende) oefenmuur en het toelaten van een kleine 200 nieuwe leden, tot een totaal aantal van 1000 leden, is er een einde aan de groei van onze vereniging gekomen.
In 1995 wordt er na 20 jaar afscheid genomen van trainer Herman en ook van selectietrainer Ernst. Allround trainer Otto Panman neemt alle soorten trainingen op zich. In 1999 wordt het kustgras op de banen 5 en 6 vervangen door ander kunstgras. Ook in dat jaar neemt Jaap van Pelt de trainersfunctie over van Otto, hij was daarvoor al wel 2 jaar assistent trainer. In het jaar 2000 hebben we voor het eerst in het bestaan geen wachtlijst meer. Het ledental zal uiteindelijk dalen tot 800 leden en we besluiten om een nieuwe leden actie, genaamd “Maak kennis met tennis”, te starten.
In 2001 worden de statuten drastisch gewijzigd en begint het verenigingsjaar niet meer in januari, maar in september. In 2002 komt Ernst Dirksen nogmaals bij de club, en nemen we afscheid van Jaap. Dit keer komt hij niet alleen als selectietrainer en het jaar erop komt assistent trainster Karin la Gordt Dillié hem versterken. Weer een jaar later wordt weer afscheid genomen van Ernst en besluiten we om met tennisschool NDO (New Dutch Opportunities) in zee te gaan. In 2006 wordt er besloten om de 8 matecobanen te vervangen door Porous Kusion Kourt (PKK) en tevens wordt besloten om 2 nieuwe mini tennisbanen aan te leggen.
In 2011 worden de laatste 2 matecobanen ook vervangen door PKK. Begin 2013 werd het clubhuis geheel gerenoveerd en tevens werd er een beveilingingssysteem in gebruik genomen als preventie tegen diefstal. In het seizoen 2013/2014 wordt besloten om te stoppen met NDO en vanaf het seizoen 2014/2015 worden de trainingen verzorgt door TCF (TennisCollegeFlevoland) met eigenaar/hoofdtrainer Erwin de Boerdere. Zowel Karin als Lars gaan over naar TCF en blijven samen met Erwin de lessen op Irminloo verzorgen. 
Eind 2014 is het zandpad naar onze vereniging geheel verhard en er zijn vier invalide parkeerplaatsen aangelegd. Deze verharding en parkeerplaatsen zijn mede dankzij twee donateurs, Stichting voor Christelijke Zieken-verzorging in Nederland en Stichting CGMGH tot stand gekomen. De Gemeente Ermelo was zo positief over dit mooie initiatief van de vereniging en donateurs, dat zij bereid was om het nog onverharde deel van de toegangsweg tot aan de invalideparkeerplaatsen voor rekening van de Gemeente te laten verharden. 
In november 2016 is overgegaan op LED verlichting. Een statutenwijziging is in 2017 doorgevoerd om het verenigingsjaar gelijk te trekken met het kalenderjaar.
Na lang overleg met de Gemeente Ermelo is in de zomermaanden van 2018 de ondergrond van alle 10 banen veranderd naar een hybride gravelsoort, Matchclay. De oefenkooi en minibanen krijgen een Smashcourt mat.  Een sproei-installatie is nodig om de Matchclaybanen in perioden met droog weer vochtig te kunnen houden. Daarvoor wordt op het terrein van het park ook een eigen bron geslagen.  
 

Ex-voorzitters

1971-1976: Herman van Beem
1976-1979: Chris van Ligtenberg
1979-1982: Dick Storm
1982-1985: Koen Overmars
1985-1986: Jan Beerling
1986-1987: Gert Meijer
1987-1991: Ton van Dijk
1991-1994: Ad van Beerschoten
1994-1998: Hennie Nijenhuis
1998-1999: Harry Jacobi
1999-2002: Ank van Namen
2002-2008: Frans van Eck
2008-2009: Wim van den Berg
2009-2013: Goos Karsten
2013-2014: Erik Valkenburg 
2014-2019: Ron de Poorter
2019-        : Ed Bakker
 
Overige statistieken
Ere-leden: Chris van Ligtenberg en Manon Bollegraf.
Leden van verdienste: Robert-jan van Dijk, Gert Meijer, Koen Overmars, Roel Bunt (†2018) , Jan Kappers (†2015) , Gerda Jansen, Marianne Schäffers, Frans van Eck, Kok Zaal (†2021)en Joop Boeve.
Langst lid: Henk van Wezel.