Update 1 april 2020, maatregelen bestuur LTV Irminloo in verband met het Coronavirus

01 april 2020


De regering heeft op 31 maart besloten om de maatregelen met betrekking tot het coronavirus die vanaf zondag 15 maart al golden te handhaven tot en met in ieder geval 28 april 2020.  Ook alle maatregelen die voor de sportclubs golden blijven tot en met 28 april eveneens gehandhaafd. Het bestuur van LTV Irminloo conformeert zich uiteraard ook aan dit besluit. Dat betekent dat het tennispark van LTV Irminloo GESLOTEN blijft.

Alle activiteiten van LTV Irminloo worden/blijven in ieder geval geannuleerd tot en met in ieder geval 28 april aanstaande:

  • Het park blijft afgesloten en is daarom voor niemand meer toegankelijk. Ook vrij tennissen is niet mogelijk.
  • Tennislessen op het park  Jeugdcompetitie, senioren competitie en tenniskids competities
  • De ALV 2020 die gepland staat op 22 april 2020 wordt tot nader order uitgesteld
  • Alle overige vergaderingen en evenementen van de vereniging die in deze periode gepland staan  

ALV 2020  
Ook de ALV wordt vanwege de maatregelen die genomen zijn in verband met het corona virus voorlopig uitgesteld.

Volgens de statuten van 24 mei 2017 artikel 12, lid 3 wordt uiterlijk in de maand april een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Het bestuur heeft in deze bijzondere omstandigheden helaas het besluit moeten nemen om de ALV 2020 te verplaatsen. De nieuwe ALV 2020 wordt voorlopig vastgesteld op dinsdag 16 juni 2020.  

Wij brengen u als lid van LTV Irminloo via de mail en via de clubapp. op de hoogte van ons bestuursbesluit (genomen op 1 april 2020) om de ALV 2020 uit te stellen. Dit betekent: Het bestuur behandelt alleen lopende zaken en stelt ingrijpende beslissingen waarvoor besluitvorming door de ALV noodzakelijk is zo veel mogelijk uit.  

Het bestuur gaat er van uit dat al de leden akkoord zijn met bovengenoemd bestuursbesluit. Indien u, als lid van de vereniging desondanks bezwaar wilt indienen tegen dit besluit verzoekt het bestuur u om dit via de mail en met redenen omkleed kenbaar te maken bij de secretaris van de vereniging ([email protected]). U kunt uw bezwaar tegen dit besluit kenbaar maken voor 6 april 2020.      

Namens het bestuur

Ed Bakker Voorzitter

[email protected]

    

Nieuwscategorieën