Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) 18 mei 2022

19 april 2022


Aan de leden van LTV Irminloo, 

 

Op 18 mei 2022 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in het verenigingsgebouw. Binnenkort ontvangt u het ALV boekje. 

Op de agenda van de ALV 2022 is een agendapunt opgenomen die statutair 4 weken voor de vergadering moet worden verstuurd. Het betreft een statutenwijziging en een aanpassing van het huishoudelijk reglement waarover een besluit genomen moet worden door de ALV.

In de statuten van onze vereniging (zie de bijlage) is omschreven op welke wijze een statutenwijziging plaats dient te  vinden.

In artikel 18 van de statuten van LTV Irminloo dd 24 mei 2017 staat vermeld: 

Statutenwijziging

Artikel 18

 1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden, inde oproeping het voorstel tot Statutenwijziging woordelijk is vermeld en ten minst vijf procent (5%) van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is dit vereiste aantal leden niet aanwezig, dan moet binnen drie weken daarna een tweede algemene vergadering met hetzelfde te behandelen onderwerp worden bijeengeroepen en gehouden, die alsdan geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
 2. Een besluit tot Statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 3. Een Statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat
  1. het bestuur van de KNLTB, door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde Statutenwijziging;
  2. van deze Statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. 

Agendapunt: Wijziging statuten naar aanleiding van nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)   

Waarom nieuwe statuten en een nieuw Huishoudelijk Reglement  

Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet maakt de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht, zoals deze al geldt voor de BV’s en de NV’s, ook van toepassing op verenigingen. De overheid wil met deze wet voorkomen dat verenigingen worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van posities. De belangrijkste wijzigingen die in de statuten worden aangepast zijn:

 • Bestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de vereniging
 • De WBTR bepaalt nu dat als een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft, hij niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, raadt de KNLTB aan om het besluit te laten nemen door een continuïteitscommissie. Kent de vereniging een dergelijke commissie niet, dan wordt het besluit door de algemene vergadering genomen.
 • Verenigingen zijn verplicht om in hun statuten een bepaling op te nemen over de taakverdeling van het bestuur in geval van ontstentenis (het permanent ontbreken van een bestuurder door bijvoorbeeld ontslag) of belet (het tijdelijk ontbreken van een bestuurder door bijvoorbeeld ziekte) van alle bestuurders. In de statuten moet dus worden vastgelegd wie er beslissingen mogen nemen als niemand van het bestuur dat meer mag of kan.
 • De WBTR brengt mee dat de bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement (zoals dit al gold voor de NV’s en de BV’s) nu ook geldt voor bestuurders van verenigingen. Dit houdt in dat als de vereniging failliet gaat, iedere bestuurder tegenover de boedel hoofdelijk aansprakelijk is voor het tekort, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.   
 • De WBTR wil voorkomen dat alle zeggenschap bij één bestuurder ligt. Daarom is in de wet vastgelegd dat de bestuurder van een vereniging niet méér stemmen mag uitbrengen dan de andere bestuursleden tezamen.
 • Daarnaast regelt de WBTR nog een aantal zaken die voor onze vereniging niet van toepassing is (zoals bezoldiging bestuurders, instellen RvC/Raad van toezicht)

Het bestuur van LTV Irminloo heeft de statuten aangepast op basis van bovenstaande wijzigingen en vervolgens voorgelegd aan de juridische afdeling van de KNLTB.     

 • De jurist van de KNLTB heeft geadviseerd om de modelstatuten en model huishoudelijk reglement als basis te nemen en vanuit daar specifieke aanvullingen/wijzigingen te doen
 • Als de vereniging is aangesloten bij de KNLTB is de vereniging gebonden aan de statuten en reglementen van de KNLTB. Eén van de verplichtingen die de KNLTB stelt, is dat (wijzigingen in) de statuten en het huishoudelijk reglement van je vereniging vooraf ter goedkeuring aan de KNLTB moeten worden voorgelegd. Na goedkeuring van de KNLTB kunnen de statuten en/of het huishoudelijk reglement ter vaststelling aan de leden voorleggen in de algemene vergadering. De (gewijzigde) statuten dienen vervolgens door een notaris in een notariële akte te worden opgenomen. 
 • Het bestuur van LTV Irminloo heeft deze modelstatuten en model huishoudelijk reglement gehanteerd en de verplicht gestelde artikelen volledig overgenomen. De verplicht overgenomen artikelen zijn vetgedrukt in blauw weergegeven.
 • De beide concepten zijn vervolgens voorgelegd aan de juridische afdeling van de KNLTB. 
 • KNLTB heeft een verklaring van geen bezwaar afgegeven en goedkeuring verleend voor beide stukken (statuten en huishoudelijk reglement)    De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe statuten en het Huishoudelijk Reglement van LTV Irminloo zijn:
  • De artikelen die betrekking hebben op bestuursverantwoordelijkheid (WBTR) zoals artikel 11, lid 10, lid 13 Ÿ  Artikelen die betrekking hebben op de mogelijkheid om dmv een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering en eventuele voorwaarden die daarbij gelden zoals artikel 16 lid 3,artikel 17 lid 6, lid 7, lid 8, lid 9.
  • Een aantal artikelen zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement of kunnen op de website worden vermeld. (b.v adapteerden, tijdelijke abonnementen) Door artikelen die aan veranderingen onderhevig zijn in het huishoudelijk reglement op te nemen hoeven de statuten niet te worden aangepast via de notaris.

Wilt u eventuele vragen, opmerkingen een week voor de vergadering van 18 mei a.s. aanleveren zodat beantwoording hiervan voorbereid kan worden   Na akkoord ALV wordt van de statuten wordt een notariële acte opgemaakt. De  documenten staan op de Website van LTV Irminloo (zie link hieronder)  

Statuten: https://www.irminloo.nl/Statuten

 • Huidige statuten 24 mei 2017
 • Nieuwe statuten 202

Huishoudelijk reglement: https://www.irminloo.nl/huishoudelijk_reglement

 • Huishoudelijk reglement bestaand november 2015
 • Nieuw huishoudelijk reglement 2022  

Nieuwscategorieën


Reacties

avatar
Feikje Duhoux 17-05-2022 22:05

Helaas kan ik niet op de ledenvergadering d.d. 18-5-2022 aanwezig zijn dus meld ik mij bij deze af. Met vriendelijke groet, Feikje Duhoux.

Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen